สอบราคาซื้อรถกู้ภัยพยาบาล(กู้ชีพ)

12345
Rating :
5 / 1
สอบราคาซื้อรถกู้ภัยพยาบาล(กู้ชีพ)
: ( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ เรื่อง สอบราคาซื้อรถกู้ภัยพยาบาล(กู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถกู้ภัยพยาบาล(กู้ชีพ) ตามรายการ ดังนี้ ซื้อรถกู้ภัยพยาบาล(กู้ชีพ) จำนวน ๑ คัน ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ถึง วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ และ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างฯ ห้องส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอชานุมาน ชั้น ๒ ที่ทำการอำเภอชานุมาน ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ในราคาชุดละ 2,000 บาท ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๕๕๑๐๐๑ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายสมภาร ลาหาญ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ สำเนาถูกต้อง (นาง กัญญารัตน์ วิชิต) หัวหน้าส่วนการศึกษา ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย นาง กัญญารัตน์ วิชิต หัวหน้าส่วนการศึกษา เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2556

เมื่อวันที่: 2013-06-06 10:51:55 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://www.amnat.info/social/viewpro.php?EID=1050&webpage=social