สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ

12345
Rating :
0 / 0
สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ
: ( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้วมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ ตามรายการ ดังนี้ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว (ส่วนการคลัง งานพัสดุ) และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอชานุมาน (ห้องท้องถิ่นอำเภอชั้น ๒) จ.อำนาจเจริญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khamkhuenkaew.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๕๕๕๕๐๒ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายประสงค์ เหล่าหมั้น) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว สำเนาถูกต้อง (นางสาว รุ่งรัตน์ พร้อมไธสง) หัวหน้าส่วนการคลัง ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย นางสาว รุ่งรัตน์ พร้อมไธสง หัวหน้าส่วนการคลัง เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2556

เมื่อวันที่: 2013-06-13 09:26:37 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://www.amnat.info/social/viewpro.php?EID=1072&webpage=social