สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Single Surface Treatmentสายทางแยก ทล.2210 (กม. 10+915)– บ.หนองนกหอ อ.หัวตะพาน,ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)

12345
Rating :
0 / 0
สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Single Surface Treatmentสายทางแยก ทล.2210 (กม. 10+915)– บ.หนองนกหอ อ.หัวตะพาน,ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)
: ( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Single Surface Treatmentสายทางแยก ทล.2210 (กม. 10+915)– บ.หนองนกหอ อ.หัวตะพาน,ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“องค์การบริหารส่วนจังหวัด” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Single Surface Treatment สายทางแยก ทล.2210 (กม. 10+915) – บ.หนองนกหอ อ.หัวตะพาน,ลืออำนาจ ยาว 0.550 กิโลเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 546,000.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่น หกพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาข้างต้น หากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาที่แตกต่าง หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคานั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียน หรือบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้าประเภทรับเหมาก่อสร้างโดยถูกต้องตามกฎหมายและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 250,000.- บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา) ๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ผู้เสนอราคาจะต้องเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่า ผู้เสนอราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้ หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจรายละเอียดใดๆ ให้สอบถามได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐๔๕-๕๑๑๐๒๗-๓๐ ต่อ ๑๒๐ ในวันและเวลาราชการ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ และยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ในวันราชการ หรือสอบถามได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๕-๕๑๑๐๒๗ ต่อ ๑๒๐ ในวันและเวลาราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่จัดจ้างเลยก็ได้ หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณหรือมีเงินไม่เพียงพอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะถือเป็นข้ออ้างเรียกร้องความเสียหายใด ๆ มิได้ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สำเนาถูกต้อง (นาง ดวงอุมา โพธิวัฒน์) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดย นาง ดวงอุมา โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน เอกสารสอบราคา เลขที่ อจ 51008/5/2556

เมื่อวันที่: 2013-08-09 11:10:24 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://www.amnat.info/social/viewpro.php?EID=1205